ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2023)
Τεκμηρίωση χρήσης εξ αποστάσεως στο ΠΜΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΜΣ (2023)
Περιεχόμενα φακέλου πιστοποίησης
Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης ΠΜΣ (Α1)
ΤΜΠΕ 2.Α2-ΠΜΣ I Πολιτική Ποιότητας ΠΜΣ
Α2 – Πολιτική-Ποιότητας Τμήματος Μηχαν Περιβάλλοντος
Στοχοθεσία Ποιότητας (Α3)
ΦΕΚ Τροποποίησης άρθρων 1,2,4 Επανίδρυσης ΠΜΣ (31-12-2022) ΦΕΚ-2022-B-07017-12_01_2023
ΦΕΚ Επικαιροποίησης Εσωτερικού Κανονισμού (31-12_2022) ΦΕΚ-2022-B-07064-12_01_2023
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ (2018) ΦΕΚ-ΠΜΣ επανίδρυση 12-7-2018
Οδηγός Σπουδών (Α5)
Περιγράμματα Μαθημάτων (Α6-2)
Περιγράμματα Μαθημάτων (Α6-3)
Διδακτική Αξιολόγηση (Α9)
Α12- Α14 ΠΜΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣ
Κώδικας Ηθικής-Δεοντολογίας (Α13)
Α16-Ερευνητικά αποτελέσματα (Α16)
Έκθεση προόδου (Α18)
Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας Τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος (2023) 2023-ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧ ΔΕΔΟΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μηχανικών-Περιβάλλοντος
Εσωτερική Αξιολόγηση Τμημάτων ΔΠΘ
Μηχανισμός Διαχείρισης Παραπόνων_Κανονιστικό κείμενο ΠΜΣ Περιβαλλοντική Μηχ Επιστήμη
Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΠΜΣ (βασίζεται στον κανονισμό ακαδημαϊκού συμβούλου του ΔΠΘ)
Συνοπτικά Αποτελέσματα αξιολογήσεων 2020-2023 Περιβ Μηχαν και Επιστήμη ΔΠΘ