Το μάθημα εστιάζει στην περιγραφή μέσω μαθηματικών εξισώσεων των κύριων φυσικών διεργασιών στην παράκτια ζώνη και στην παράκτια θάλασσα, όπως η μεταφορά και διασπορά ρύπων από διαχυτήρες βιομηχανικών μονάδων ή ΜΕΥΑ, η δυναμική (στρωματοποίηση/ανάμειξη) της υδάτινης στήλης και η επίδρασή της στα υποθαλάσσια πλούμια και τις φλέβες, η ανεμογενής, βαροτροπική και βαροκλινική κυκλοφορία. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν:
α) για τις υπάρχουσες βάσεις διαδικτυακών δεδομένων, την λήψη, επεξεργασία και ένταξή τους σε μαθηματικές προσομοιώσεις,
β) την εφαρμογή επιλεγμένων μαθηματικών ομοιωμάτων για συγκεκριμένες εφαρμογές,
γ) την βαθμονόμηση και πιστοποίηση μαθηματικών ομοιωμάτων με την χρήση δεδομένων πεδίου και την ανάπτυξη σεναρίων διαχείρισης,
δ) την συγγραφή τεχνικών εκθέσεων παρουσίασης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων προσομοιώσεων.