Τα προσφερόμενα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ειδίκευση είναι τα εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ECTS
Επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων από τα κάτωθι οκτώ (8) συν το σεμινάριο, για όλες τις ειδικεύσεις. 7,5 έκαστο × 4
1 Αντιρρυπαντική τεχνολογία ατμοσφαιρικών ρύπων 7,5
2 Τεχνολογία και διαχείριση υγρών αποβλήτων 7,5
3 Τεχνολογία και διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων 7,5
4 Οικολογική μηχανική και τεχνολογία – Οικοϋδρολογία 7,5
5 Ενέργεια και κτήρια – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κτήρια και οικισμούς 7,5
6 Κυκλική οικονομία και πράσινη επιχειρηματικότητα 7,5
7 Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών 7,5
8 Περιβαλλοντική χημεία 7,5
Σεμινάριο 0
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Στο Β’ εξάμηνο, τα προσφερόμενα μαθήματα ανά ειδίκευση είναι τα εξής:

 (α) 1η Ειδίκευση: Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ECTS
Επιλογή τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων από τα κάτωθι έξι (6) συν το σεμινάριο. Το τέταρτο μάθημα επιλέγεται από αυτήν ή από τις άλλες ειδικεύσεις 7,5 έκαστο × 4
1 Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 7,5
2 Προσομοιώσεις διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων 7,5
3 Επιδράσεις κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή και ευπάθεια σε αυτές 7,5
4 Ενεργειακή αξιολόγηση κτηρίων – προσομοιώσεις 7,5
5 Περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευών – υλικά φιλικά προς το περιβάλλον 7,5
6 Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων – Μοντέλα προσομοίωσης 7,5
Σεμινάριο 0
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

 

(β) 2η Ειδίκευση: Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ECTS
Επιλογή τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων από τα κάτωθι τέσσερα (4) συν το σεμινάριο. Το τέταρτο μάθημα επιλέγεται από αυτήν ή από τις άλλες ειδικεύσεις. 7,5 έκαστο × 4
1 Προχωρημένα θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων 7,5
2 Προσομοίωση και έλεγχος μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 7,5
3 Προχωρημένες διεργασίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και ανάκτηση νερού 7,5
4 Περιβαλλοντική μικροβιολογία 7,5
Σεμινάριο 0
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

 

 

(γ) 3η Ειδίκευση: Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ECTS
Επιλογή τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων από τα κάτωθι τέσσερα (4) συν το σεμινάριο. Το τέταρτο μάθημα επιλέγεται από αυτήν ή από τις άλλες ειδικεύσεις. 7,5 έκαστο × 4
1 Προσομοίωση υπογείων υδατικών πόρων 7,5
2 Συστήματα Παρακολούθησης και Προσομοίωσης Υδρολογικού Κύκλου 7,5
3 Υδροπληροφορική 7,5
4 Φυσικές Διεργασίες και Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη 7,5
Σεμινάριο 0
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ECTS
Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας, για όλες τις ειδικεύσεις 30
ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

 

Στο πρώτο εξάμηνο δεν υπάρχουν ειδικεύσεις. Η δήλωση των ειδικεύσεων γίνεται πριν την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου. Η ειδίκευση του ΜΦ δεν είναι περιοριστική για την επιλογή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) που να έχει επιβλέποντα από άλλη ειδίκευση. Η επιλογή θέματος ΜΔΕ γίνεται έως την έναρξη του τρίτου εξαμήνου (30/9 κάθε έτους). Δυνατότητες αναστολής σπουδών για ένα έτος υπάρχουν σύμφωνα με τον κανονισμό (δείτε κανονισμό)