Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις αρχές της επιστήμης και τεχνολογίας, που αποτελούν τη βάση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων, με κύρια έμφαση στα Αστικά Στερεά Απόβλητα. Θα παρουσιασθούν τα πέντε επί μέρους συστήματα του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων: (1) Παραγωγή, (2) Προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στη πηγή, (3) Συλλογή και μεταφορά, (4) Επεξεργασία ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών και ενέργειας και (5) Διάθεση. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να προβεί σε προκαταρκτικό σχεδιασμό, αξιολόγηση και συνδυασμό των διαφόρων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

 1. Εισαγωγή και εξέλιξη στη διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων – ορισμοί – Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία
 2. Παραγωγή (πηγές, είδη και σύνθεση) αστικών στερεών αποβλήτων και επικινδύνων αποβλήτων
 3. Φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά αστικών στερεών αποβλήτων και επικινδύνων αποβλήτων
 4. Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και επεξεργασία στην πηγή – ανακύκλωση
 5. Συλλογή αστικών στερεών αποβλήτων και υλικών διαχωρισθέντων στην πηγή – μεταφορά και σταθμοί μεταφόρτωσης
 6. Ελάττωση μεγέθους, διαχωρισμός αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση υλικών
 7. Εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής και επεξεργασίας – ισοζύγια μάζας
 8. Κομποστοποίηση
 9. Αναερόβια επεξεργασία
 10. Βιολογική ξήρανση – η έννοια της μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΤ)
 11. Τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας
 12. Υγειονομική ταφή
 13. Στρατηγικές για την επιλογή και τον συνδυασμό τεχνολογιών και ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων

Τρόπος αξιολόγησης:

3-5 εργασίες που θα παρουσιάζονται προφορικά (εξ αποστάσεως) κατά τη διάρκεια, και στο τέλος, του εξαμήνου, είτε ατομικά είτε σε ομάδες (βαρύτητα βαθμού 70%)

Τελική προφορική (εξ αποστάσεως) εξέταση ανά φοιτητή (30%).

Υλικό μαθήματος

 • Διαφάνειες, κείμενα και λογιστικά σχεδιαστικά φύλλα (σε ηλεκτρονική\ μορφή) που θα διατεθούν στους φοιτητές.
 • Υλικό από διαδίκτυο
 • Προτεινόμενα βιβλία (προαιρετικά).