Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής:

Νόμοι για την περιγραφή της ροής σε γεωλογικούς σχηματισμούς και πορώδη μέσα: Ο νόμος του Darcy, ο νόμος του Forchheimer. Προσομοίωση της υδραυλικής συμπεριφοράς σε χαλαρούς και ρωγματωμένους υδροφορείς: Η γραμμική και η μη γραμμική εξίσωση της θερμότητας, οι εξισώσεις διπλού πορώδους διακριτής και συνεχούς μορφής, εναλλακτικές προσεγγίσεις. Υδραυλική των φρεάτων. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ υδατικών σωμάτων και υδροφορέων. Ροή στο εσωτερικό διαπερατών φραγμάτων. Προσομοίωση μεταφοράς ρύπων και θερμότητας. Παρουσίαση μελετών εφαρμογής.