ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ   2022 – 2023

 

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει και λειτουργεί, για 13η χρονιά, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρκείας τριών (3) εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη
(Environmental Engineering and Science)

Στο Πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθούν το μέγιστο σαράντα (40) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων AΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
(1) Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών,
(2) Τεχνολογία και Διαχείριση Αποβλήτων,
(3) Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται:
α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα,
β) η παρακολούθηση του εξ αποστάσεως Σεμιναρίου και
γ) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές έως την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.
Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή από ώρα 15:00 έως 21.00 και κάθε Σάββατο από ώρα 9:00 και μετά. Το δια ζώσης μέρος των μαθημάτων θα διεξάγεται κατά τη διάρκεια μίας συνεχόμενης εβδομάδας ανά εξάμηνο (μοντέλο ταχύρρυθμης διδασκαλίας) για όλα τα μαθήματα ταυτόχρονα.
Τα μαθήματα θα υλοποιούνται με τη μορφή ταχύρρυθμης διδασκαλίας και οι ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα σε κάθε εξάμηνο θα είναι 20. Συγκεκριμένα, η διδασκαλία θα υλοποιείται ως εξής:
• Δια ζώσης, χωρίς χρήση ηλεκτρονικών εξ’ αποστάσεων μέσων (έως 65%), με ταχύρρυθμη διδασκαλία και φυσική παρουσία στην Ξάνθη διάρκειας 1 (μίας) εβδομάδας ανά εξάμηνο.
• Οι υπόλοιπες ώρες διδασκαλίας (έως 35%) των μαθημάτων θα διεξάγονται εξ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σε περιόδους εντός του κάθε εξαμήνου που θα καθοριστούν.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι προαιρετική, εκτός από τα εργαστήρια που θα προσφέρουν κάποια μαθήματα, τα οποία είναι υποχρεωτικά, και τα οποία θα υλοποιούνται κατά το διάστημα της δια ζώσης διδασκαλίας (στη διάρκεια της εβδομάδας μαθημάτων). Σε κάθε περίπτωση, προτρέπουμε τους φοιτητές να είναι παρόντες στην εβδομάδα των δια ζώσης μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η καταβολή τελών φοίτησης ποσού 750 € ανά εξάμηνο, για τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία δεν επιστρέφονται, σε περίπτωση διακοπής παρακολούθησης του ΠΜΣ. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), αλλά οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα. Κάθε έγγραφο θα είναι ξεχωριστό αρχείο pdf:
1. Αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο αρχείο word από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (αίτηση 2022-2023).
2. Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέ¬ρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προσοχή: Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή την διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια.
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Πτυχίο τεκμηρίωσης καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) με προτίμηση την Αγγλική.
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: (1) Για την γνησιότητα των υποβληθέντων εγγράφων και (2) Ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Όλα τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος protocol@env.duth.gr ως επισυναπτόμενα αρχεία pdf. Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Υποβολή υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη».

Απαιτούνται, επίσης, δύο συστατικές επιστολές σε ηλεκτρονική μορφή, που πρέπει να σταλούν από τους συντάκτες απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση secrpg@env.duth.gr. Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Συστατική επιστολή για τον/την ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη». Το αντίστοιχο αρχείο word προς συμπλήρωση υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (συστατική επιστολή 2022-2023).

Η πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022. Μετά την προθεσμία αυτή, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές θα συμπληρωθούν στην επόμενη προθεσμία υποβολής, η οποία θα είναι η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, με προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2022.

Σημείωση: Υπάρχουν κενές θέσεις. Επόμενη προθεσμία υποβολής 3 Οκτωβρίου 2022.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του πτυχίου, η συνάφεια της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ, πιθανές δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, πιθανές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει κάποιο μάθημα ή να μην λειτουργήσει κάποια ειδίκευση του ΠΜΣ, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών σε ένα μάθημα είναι ίσος ή μικρότερος του δύο (2). Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα μαθήματα θα διδάσκονται.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και την λειτουργία του ΠΜΣ υπάρχουν στο αρχείο ΦΕΚκανονισμούΠΜΣεπανίδρυσης17-8-2018.pdf Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τον νυν Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή κ. Δημήτριο Κομίλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dkomilis@env.duth.gr ή στο 697-4453554 (ή εναλλακτικά από τη Γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, κύρια Αθανασία Αβεροπούλου στο secrpg@env.duth.gr ή τηλέφωνο 698-6651261).
Σημειώνεται ότι το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σε αντικείμενα που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα και τεχνολογίες περιβάλλοντος.
Πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://pmemaster.env.duth.gr/ και στην σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/pmexanthi

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπλ. Καθηγητής  Σπυρίδων Ντούγιας