Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Χαρακτηριστικά περιβαλλοντικά ήπιων οικοδομικών τεχνικών και περιβαλλοντικά φιλικών δομικών υλικών
  2. Περιβαλλοντική διάσταση οικοδομικών απορριμμάτων – Διαχείριση
  3. Ανακύκλωση δομικών στοιχείων και υλικών – Επανάχρηση
  4. Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον – Παραδοσιακά υλικά
  5. Οικολογική σήμανση δομικών προϊόντων
  6. Αρχές περιβαλλοντικής αξιολόγησης δομικών προϊόντων και κατασκευών
  7. Μέθοδοι περιβαλλοντικής αξιολόγησης
  8. Παρουσίαση εφαρμογής μεθόδων περιβαλλοντικής αξιολόγησης
  9. Παραδείγματα ανάλυσης εμπεριεχόμενης ενέργειας δομικών κατασκευών – ανάλυση κύκλου ζωής