ΕΛ                   ΕΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων και προσομοίωσης των φαινομένων τα οποία επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των κτιρίων με το περιβάλλον και με τις εκπομπές άνθρακα. Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των ενεργειακών ροών και φαινομένων μεταφοράς στο αστικό περιβάλλον με τη χρήση μοντέλων σε διαφορετικές αστικές κλίμακες. Στο τέλος του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να μελετήσουν ένα κτιριακό σύνολο – μοντέλο για την μελέτη της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του σε αστικό περιβάλλον.
Περιεχόμενα μαθήματος:
1. Μεταφορά θερμότητας και μάζας στα κτίρια. Φαινόμενα αγωγής – συναγωγής – ακτινοβολίας και διαμόρφωση συνθηκών άνεσης – Αλληλεπίδραση των κτιρίων και των οικισμών με το περιβάλλον
2. Θερμική συμπεριφορά κελύφους και δείκτες θερμικής άνεσης
3. Λογισμικό προσομοίωσης κτιρίων και οικισμών
4. Φορτία θέρμανσης – ψύξης. Κλιματισμός Ι
5. Φορτία θέρμανσης – ψύξης. Κλιματισμός ΙΙ
6. Συμπύκνωση – Εσωτερική Υγροποίηση Τοιχοποιίας
7. Υπολογισμοί Θερμοκρασιακών Προφίλ Συμπύκνωσης
8. Οπτική άνεση – Φυσικός Φωτισμός – Τεχνητός Φωτισμός
9. Υπολογισμοί και Μοντέλα Φωτισμού – Όργανα μέτρησης
10. Ακουστική Άνεση – Διάδοση και Μείωση Θορύβου στα κτήρια
11. Εφαρμογές μοντέλων προσομοίωσης σε διαφορετικές κλίμακες στο αστικό περιβάλλον
12. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτήρια και στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα
13. Όργανα μέτρησης και ασκήσεις πεδίου – Παρουσίαση τελικής ερευνητικής εργασίας
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με εργασία την οποία θα εκπονήσουν και με εξέταση (προφορικά ή γραπτά) σε ζητήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτηρίων τα οποία θα προταθούν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων.