ΕΛ                   ΕΝ

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή και εκπονείται κατά την διάρκεια του 3ου εξαμήνου σπουδών. Tο θέμα της ορίζεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και οριστικοποιείται έως την έναρξη του τρίτου εξαμήνου (έως 30/9 κάθε έτους). Ο επιβλέπων της ΜΔΕ δεν απαιτείται να έχει διδάξει μαθήματα της κατεύθυνσης που ακολούθησε ο φοιτητής. Ομοίως, και το θέμα της ΜΔΕ μπορεί να σχετίζεται με διαφορετική κατεύθυνση.

Δείτε τον Kανονισμό ΠΜΣ