ΕΛ                   ΕΝ

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής:
Κυκλική Οικονομία – Εισαγωγικές Έννοιες

 1. Κυκλική Οικονομία – Η πλευρά της επιχειρηματικότητας
 2. Κυκλική Οικονομία – Η πλευρά της Ζήτησης
 3. Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία
 4. Πράσινη Επιχειρηματικότητα – Εισαγωγικές Έννοιες
 5. Ανάλυση Τύπων Πράσινης Επιχειρηματικότητας
 6. Επιχειρηματικό Σχέδιο και Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 7. SWOT Analysis, PEST analysis και Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 8. Οικονομική Ανάλυση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας
 9. Ανάλυση Επιχειρηματικών Σχεδίων Πράσινης Επιχειρηματικότητας
 10. Αξιολόγηση επενδύσεων
 11. Ανάλυση κόστους οφέλους
 12. Πολυκριτηριακή ανάλυση επενδύσεων