ΕΛ                   ΕΝ

Η τελική αξιολόγηση κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή στα επιμέρους μαθήματα του ΠΜΣ γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Στον τελικό βαθμό μπορεί να συνυπολογίζεται, κατά την κρίση του διδάσκοντος, με στάθμιση ο βαθμός σε ενδεχόμενη υποχρεωτική ή προαιρετική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος. Κάθε διδάσκων κοινοποιεί τον τρόπο αξιολόγησης στους φοιτητές εγγράφως με την έναρξη του μαθήματος.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το μηδέν (0) έως το δέκα (10):
• Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) έως δέκα (10)
• Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) έως και οκτώ και σαράντα εννέα (8,49)
• Καλώς από πέντε (5) έως και έξι και σαράντα εννέα (6,49)Ο βαθμός του ΜΔΕ καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος και το βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας με τρόπο που αποφασίζει η ΓΣΕΣ και περιγράφεται στον κανονισμό. Ο βαθμός του ΜΔΕ με ευθύνη της Γραμματείας, καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.