Στόχοι του μαθήματος

  1. Η κατανόηση των επιδράσεων των κλιματικών αλλαγών στο φυσικό και ανθρωπογενές σύστημα και στα οικοσυστήματα
  2. Η ανάπτυξη της ικανότητας καθορισμού των παραγόντων κινδύνου που έχουν σχέση με την έκθεση σε και την τρωτότητα στις κλιματικές αλλαγές
  3. Η ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης των αλλαγών χρήσεων γης
  4. Ο καθορισμός των επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον (νερό, αέρα, έδαφος) και τα εξαρτώμενα οικοσυστήματα
  5. Ο καθορισμός των επιδράσεων στα ανθρωπογενή συστήματα, τις πόλεις και τις υποδομές
  6. Ο καθορισμός και ο σχεδιασμός των μέτρων αντιμετώπισης με ελαχιστοποίηση του σχετικού κόστους.

 

Περίγραμμα:

Μέρος Α  – Επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στο φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα

–  Παρατηρούμενες και αναμενόμενες επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον:

Ξηρασία, πλημμύρες, άνοδος στάθμης της θάλασσας, κύματα, επιδράσεις στις παράκτιες περιοχές, κατολισθήσεις, διάβρωση εδαφών, ερημοποίηση, αλλαγές στην εδαφική υγρασία, πυρκαγιές.

– Παρατηρούμενες και αναμενόμενες επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον:

Σημειακές και μη σημειακές πηγές ρύπανσης. Μοντελοποίηση αλλαγών χρήσεων γης.

Μέρος Β – Επιδράσεις στα ανθρωπογενή συστήματα

– Επιδράσεις στις αστικές περιοχές, υποδομές, μεταφορές, τουρισμό, καλλιέργειες

Μέρος Γ – Αντιμετώπιση και προσαρμογή

– Διαχείριση κινδύνου ως μέσο προσαρμογής.

– Προώθηση των αειφορικών λειτουργιών των οικοσυστημάτων.

– Ο ρόλος της τεχνολογίας στα μέτρα αντιμετώπισης

– Εξέταση εναλλακτικών και λήψη αποφάσεων

(Διδάσκουσα: Α. Γκεμιτζή, Επικουρία: Μ. Κωφίδου)