ΕΛ                   ΕΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα:

  1. Αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο αρχείο word από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ αίτηση-2023-2024
  2. Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου. Προσοχή: Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή την διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή.
  5. Πτυχίο τεκμηρίωσης καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, με προτίμηση την Αγγλική.
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο συστατικές επιστολές συστατική-επιστολή-2023-2024
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος protocol@env.duth.gr ως επισυναπτόμενα αρχεία. Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Υποβολή υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη». Οι επιτυχόντες θα κληθούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και υπεύθυνη δήλωση για την γνησιότητά τους.