ΕΛ                   ΕΝ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:
1. Την επίδοση στις προπτυχιακές τους σπουδές
2. Την συνάφεια του περιεχομένου της διπλωματικής τους εργασίας με το περιεχόμενο του ΠΜΣ
3. Τις δημοσιεύσεις τους σε πρακτικά συνεδρίων
4. Τις δημοσιεύσεις τους σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
5. Την επαγγελματική τους εμπειρία μετά την λήψη του διπλώματος/πτυχίου

Δείτε αναλυτικά το Έντυπο Αξιολόγησης κάθε υποψηφίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, στην οποίαν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω κριτήρια.