ΕΛ                   ΕΝ

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται: (α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, (β) η υποχρεωτική παρακολούθηση του Σεμιναρίου και (γ) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Το σύνολο των ΠΜ που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε ενενήντα (90 ΠΜ). Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας στα Αγγλικά, εφόσον στα συγκεκριμένα μαθήματα υπάρχουν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Η διαδικασία αξιολόγησης αναλυτικά

Μεταπτυχιακή Εργασία