Το μάθημα θα περιλαμβάνει διαλέξεις, ασκήσεις και διεκπεραίωση εργασίας και καλύπτει τα εξής κεφάλαια:

  1. Χαρακτηρισμός υγρών αποβλήτων
  2. Βιοχημικές μετατροπές στο δίκτυο αποχέτευσης
  3. Εμβάθυνση στην βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων (Μικροβιακή κινητική ανάπτυξης, Ισοζύγια μάζας, Αερόβια μικροβιακή οξείδωση, Νιτροποίηση, Απονιτροποίηση, Αφαίρεση φωσφόρου)
  4. Σχεδιασμός συστημάτων ενεργού ιλύος
  5. Βελτιστοποίηση διεργασιών (Επιλογή λειτουργικών αλλαγών, Αυτοματοποίηση και on-line παρακολούθηση)
  6. Εφαρμογή προγραμμάτων Η/Υ στην βελτιστοποίηση διεργασιών
  7. Αναερόβια χώνευση
  8. Επεξεργασία ιλύος
  9. Διάθεση ιλύος